test gdpr

Ochrana osobních údajů dle GDPR

Dětský rehabilitační stacionář Kladno, Dánská 2344 (dále jen „organizace“) zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR (dále jen „nařízení“), pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.
 

Správce osobních údajů:
Dětský rehabilitační stacionář Kladno
příspěvková organizace
Dánská 2344, 272 01  Kladno
+420 312 682 293
drs.kladno@tiscali.cz
Kontakt na pověřence:
Statutární město Kladno

nám. Starosty Pavla 44, 272 52  Kladno
+420 312 604 445
poverenec@mestokladno.cz


V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 nařízení zpřístupňuje Dětský rehabilitační stacionář Kladno informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných organizací. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje organizace pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR.Dětský rehabilitační stacionář Kladno, Dánská 2344 jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci, zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v míře a za účelem uvedeným v záznamech činností. V souladu s čl. 19 oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

Bližší informace naleznete na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů.

Práva občanů – informace o vašich právech najdete zde.

Za účelem uplatnění práv je možné se obracet na správce a pověřence na výše uvedených kontaktech.

Více informací o relevantních předpisech najdete zde, případně zde. Další důležité odkazy s informacemi ÚOOÚ a MVČR.