Úvod Informace Nabídka Klub rodičů a přátel Sponzoři Fotogalerie Aktuality
 
 
 

Co nabízíme?

Dětský rehabilitační stacionář poskytuje speciální denní péči dětem předškolního věku od 2 let do nástupu školní docházky. Děti jsou podle věku rozděleny do 3 tříd se sníženým počtem dětí, pečují o ně dětské sestry a speciální pedagogové. Celková kapacita je  36 dětí.
Důraz klademe na individuální přístup k dětem tak, aby se mohly v rámci svých schopností a možností co nejlépe rozvíjet a dosáhly co největší soběstačnosti před nástupem školní docházky.
Dětem je poskytována komplexní rehabilitační péče, odborná péče neurologická, psychologická, logopedická a pedagogická. Pobyt dětí ve stacionáři nejvíce připomíná pobyt v mateřské školce a nabízí nemocným dětem to, co je pro jejich zdravé vrstevníky zcela běžné a samozřejmé. V posledním roce docházky spolupracujeme s různými speciálně pedagogickými centry a pomáháme rodičům s výběrem vhodného typu školského zařízení.
Dětem nabízíme řadu dalších školkových i mimoškolkových aktivit jako je rehabilitační plavání, muzikoterapie, hipoterapie, canisterapie, rehabilitační pobyt v přírodě apod.
Provoz zařízení je od 6.30 do 16.00 hod.

Ambulantní služby

V rámci stacionáře poskytujeme služby rovněž dětským ambulantním klientům od novorozeneckého věku do 19-ti let. Tyto služby jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Ambulantní péči zabezpečujeme v těchto oborech:

Neurologická poradna: MUDr. Marie Malá, tel.: 312 68 22 93

 • je zaměřena zejména:
  • na vývojovou neurologii
  • na rizikové novorozence a nedonošené děti, které vyžadují zvýšené sledování a včasné podchycení odchylek od fyziologického psychomotorického vývoje
  • na problematiku dětí s dětskou mozkovou obrnou
  • na děti s různými vývojovými poruchami jako je opožděný vývoj řeči, hyperkinetická porucha či psychomotorická retardace různé etiologie

Psychologická poradna: Mgr. Mgr. Martina Boráková, tel.: 312 68 33 42

 • je zaměřena zejména :
  • na sledování a stimulace psychomotorického vývoje od kojeneckého věku
  • na diagnostiku dětí s různými obtížemi
  • na poradenství v oblasti výchovných problémů
  • úprava vztahů rodičů k dětem v situaci před a po rozvodu
  • krátkodobá nebo dlouhodobá individuální psychoterapie
  • nácvik relaxačních metod

Rehabilitační ambulance: vedoucí rehabilitace PhDr. Andrea Hašková,
tel.: 727 895 625

fyzioterapie: Mgr.Gabriela Vestfalová, Kateřina Hamouzová Dis.,
Bc. Helena Dřízhalová, Bc. Milan Freiman
tel.: 724 049 190

 • nabízí :
  • rehabilitaci přechodnou, jako následnou péči bezprostředně navazující na léčení, popř. aplikovanou i bez předchozího léčení, která vede k upevnění obnoveného zdraví a normální kvality života
  • rehabilitaci permanentní, která se týká dětí s dlouhodobým nebo trvalým zdravotním handicapem:
  • vyšetřovací metody, jako objektivní hodnocení v práci fyzioterapeuta / goniometrie, antropometrie, vyšetření dle svalového testu, vyšetření pohybových stereotypů apod./
  • individuálně volené fyzioterapeutické postupy / např. Vojtova metoda reflexní lokomoce, prvky z metody manželů Bobathových, stimulace dle Kenny, míčkování, sensomotorická cvičení, analytická LTV apod./
  • LTV na přístrojích nebo s jejich využitím / balanční plošina, vertikalizační stojan, bradla a různé typy chodítek k nácviku stoje a chůze, rotoped /
  • vířivé vany a perličkové koupele
  • magnetoterapii a biotronové lampy
  • ergoterapii / jako složku léčebné rehabilitace, která používá dílčí i komplexní pracovní činnosti a postupy k léčebným účelům, u dětí nahrazuje práci hra /
  • cvičení na míčích / fitball, overball../


Jesle:

Při stacionáři jsou zřízeny dětské jesle pro zdravé děti od 18 měsíců do 3 let věku. Kapacita je 25 dětí. Péči zajišťují zdravotní sestry. Přijímány jsou děti pracujících matek s trvalým bydlištěm v Kladně.
Provoz jeslí je pouze v pracovní dny od 6,30 do 16,00 hodin.
Poplatky za pobyt stanovuje a schvaluje zřizovatel, t.j. Magistrát města Kladna. 
Poplatek se skládá ze tří částí  - paušální částka 2500,-Kč měsíčně   
                                                 - denní poplatek
                                                 - denní stravné ve výši stravovací jednotky  33,-Kč


Dětský rehabilitační
stacionář ZVONEK
 Sídlo
 
Dánská 2344
272 01 Kladno
 Telefon : 312 682 293
 Zástupci
Ředitelka
   MUDr. Marie Malá
 
Vrchní sestra
 
  Jitka Teryngerová
 
Hospodářka
   Lenka Vavřincová

 
 IČO
 
48 702 269
 

 

Úvod Informace Nabídka Klub rodičů a přátel Sponzoři Fotogalerie Aktuality
Copyright (c) 2006
DRS Zvonek Kladno