Co nabízíme?

 •    Dětský rehabilitační stacionář
     Zajišťuje specializovanou denní péči dětem předškolního věku od 2 let do nástupu školní docházky, a to denní formou. Celková kapacita stacionáře je 36 dětí a děti jsou rozděleny do 3 oddělení, kde je jim poskytována nejen péče léčebná a rehabilitační, ale také výchovná a vzdělávací. 
  Na odděleních se o děti starají dětské sestry a speciální pedagogové. Rehabilitaci, která je nedílnou součástí denního pobytu děti, zajišťují fyzioterapeuti. Dětem navíc nabízíme celou řadu doplňkových forem rehabilitace jako je ergoterapie, arteterapie,  muzikoterapie,  canisterapie či ortoptický výcvik.

  Součástí pobytu jsou také mimoškolkové aktivity jako je rehabilitační plavání, hipoterapie, návštěvy divadel, výlety. Před nástupem povinné školní docházky ve spolupráci se speciálně pedagogickými centry pomáháme rodičům s výběrem vhodného typu školského zařízení.
     Základem naší péče je individuální přístup k jednotlivým dětem a týmová spolupráce všech pracovníků stacionáře. Naším cílem je zlepšení zdravotního stavu děti, ale zároveň se snažíme jim pomoci dosáhnout co největší soběstačnosti před nástupem školní docházky.
 • Dětský rehabilitační stacionář je sice zdravotnické zařízení, ale je vybaveno tak, aby se co nejvíce podobalo mateřské školce, aby se tady děti cítily dobře a své znevýhodnění si připomínaly co nejméně. Dětem se zdravotním znevýhodněním nabízíme to, co je pro jejich zdravé vrstevníky zcela běžné a samozřejmé, a to je pobyt v dětském kolektivu. 
 • Provoz zařízení je pouze v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hod.
  Za pobyt dětí ve stacionáři se poplatek neplatí, platí se jen stravné. Stravovací jednotka je ve výši 50,- Kč/den. 

 

 • Ambulantní služby
  V rámci stacionáře poskytujeme zdravotní služby rovněž ambulantním dětským pacientům, a to v rozmezí od novorozeneckého věku do 18-ti let. Tyto zdravotní služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění zdravotními pojišťovnami.
  Ambulantní péči zabezpečujeme v těchto oborech:

Neurologická poradna: 
MUDr. Marie Malá, tel.: +420 312 682 293, +420 601 333 820 
je zaměřena:

 • na vývojovou neurologii
 • na rizikové novorozence a nedonošené děti, které vyžadují zvýšené sledování a včasné podchycení odchylek od fyziologického psychomotorického vývoje
 • na problematiku dětí s dětskou mozkovou obrnou
 • na děti s různými vývojovými poruchami (opožděný vývoj řeči, vývojová dyspraxie,
  opožděný psychomotorický vývoj jiné etiologie…)

Psychologická poradna:
Mgr. Lucie Dupačová, tel.: +420 312 683 342, email: drs.psycholog@seznam.cz
je zaměřena:

 • na sledování a stimulace psychomotorického vývoje dětí
 • na diagnostiku dětí s různými obtížemi
 • na poradenství v oblasti výchovných problémů
 • úprava vztahů rodičů k dětem v situaci před a po rozvodu
 • krátkodobá nebo dlouhodobá individuální psychoterapie

Rehabilitační ambulance: 
vedoucí rehabilitace PhDr. Andrea Hašková, tel.: +420 727 895 625
fyzioterapie: Mgr. Petra Vykydalová,  Kateřina Hlaváčková, DiS., Mgr. Radka Pavlisová
tel.: +420 724 049 190, +420 312 682 293
nabízí:

 • rehabilitaci přechodnou, jako následnou péči bezprostředně navazující na léčení, popř. aplikovanou i bez předchozího léčení, která vede k upevnění obnoveného zdraví a normální kvality života
 • rehabilitaci dlouhodobou, která se týká dětí s dlouhodobým nebo trvalým zdravotním postižením
 • vyšetřovací metody, jako objektivní hodnocení v práci fyzioterapeuta (goniometrie,  vyšetření dle svalového testu, vyšetření pohybových stereotypů apod.)
 • individuálně volené fyzioterapeutické postupy (Vojtova metoda reflexní lokomoce, metoda Bobath koncept, stimulace dle Kenny, míčkování, sensomotorická cvičení, analytická LTV, tejpování apod.)
 • přístrojová LTV (balanční plošina, vertikalizační stojan, bradla a různé typy chodítek k nácviku stoje a chůze, rotoped, TerapyMaster, motomed …)
 • vířivé vany a perličkové koupele
 • magnetoterapii a biotronové lampy
 • ergoterapii (jako složku léčebné rehabilitace, která používá dílčí i komplexní pracovní činnosti a postupy k léčebným účelům, u dětí nahrazuje práci hra)
 • cvičení na míčích / fitball, overball…/ 
 • Jesle
  Při stacionáři jsou zřízeny dětské jesle pro zdravé děti, a to od 18 měsíců do 3 let věku.
  Kapacita jeselních oddělení je 25 dětí a péči o děti  zajišťují zdravotní sestry a vychovatelky.
  Přijímány jsou pouze děti pracujících matek s trvalým bydlištěm v Kladně.
  Provoz jeslí je pouze v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin.
  Poplatky za pobyt stanovuje a schvaluje zřizovatel, t.j. Rada města Kladna. Poplatek se skládá ze tří částí:
 • paušální částka 2 500,- Kč/měsíc za místo dítěte v zařízení
 • denní poplatek 50,- Kč za odchozené dny
 • denní stravné ve výši stravovací jednotky  50,- Kč/den