Co nabízíme?

 • Dětský rehabilitační stacionář

  Poskytuje specializovanou denní péči dětem předškolního věku od 2 let do nástupu školní docházky. Děti jsou podle věku rozděleny do 3 oddělení a celková kapacita stacionáře je 36 dětí.

Na odděleních se o děti starají dětské sestry a speciální pedagogové.  
Důraz klademe na individuální přístup k dětem tak, aby se mohly v rámci svých schopností a možností co nejlépe rozvíjet a dosáhly co největší soběstačnosti před nástupem školní docházky. 
Základem naší péče je týmová spolupráce všech odborných pracovníků stacionáře. Dětem je poskytována péče zdravotní, komplexní péče rehabilitační, péče psychologická a  logopedická. Nedílnou součástí je i péče vzdělávací. Ačkoliv je dětský rehabilitační stacionář zdravotnické zařízení, pobyt dětí ve stacionáři nejvíce připomíná pobyt v mateřské školce a nabízí dětem to, co je pro jejich zdravé vrstevníky zcela běžné a samozřejmé, a to je pobyt v dětském kolektivu.

Před nástupem povinné školní docházky ve spolupráci  se  speciálně pedagogickými centry pomáháme rodičům s výběrem vhodného typu školského zařízení.
Dětem kromě běžných školkových aktivit nabízíme ještě řadu doplňkových aktivit  jak ve stacionáři jako je muzikoterapie, ergoterapie, canisterapie, ortoptický výcvik, tak i mimoškolkových aktivit jako je rehabilitační plavání, hipoterapie, návštěvy divadel, výlety…

Provoz zařízení je pouze v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hod.

Za pobyt dětí ve stacionáři se poplatek neplatí, denní stravné je ve výši stravovací jednotky, tj.  38,- Kč.

 

 • Ambulantní služby

V rámci stacionáře poskytujeme zdravotní služby rovněž ambulantním dětským pacientům, a to v rozmezí od novorozeneckého věku do 18-ti let. Tyto zdravotní služby jsou hrazeny ze zdravotního pojištění zdravotními pojišťovnami.

Ambulantní péči zabezpečujeme v těchto oborech:

Neurologická poradna: 

MUDr. Marie Malá, tel.: +420 312 682 293, +420 601 333 820 

je zaměřena zejména:

 • na vývojovou neurologii
 • na rizikové novorozence a nedonošené děti, které vyžadují zvýšené sledování a včasné podchycení odchylek od fyziologického psychomotorického vývoje
 • na problematiku dětí s dětskou mozkovou obrnou
 • na děti s různými vývojovými poruchami (opožděný vývoj řeči, vývojová dyspraxie, opožděný psychomotorický vývoj jiné etiologie…)

Psychologická poradna:

Mgr. Lucie Dupačová, tel.: +420 312 683 342

je zaměřena zejména:

 • na sledování a stimulace psychomotorického vývoje dětí
 • na diagnostiku dětí s různými obtížemi
 • na poradenství v oblasti výchovných problémů
 • úprava vztahů rodičů k dětem v situaci před a po rozvodu
 • krátkodobá nebo dlouhodobá individuální psychoterapie

Rehabilitační ambulance: 

vedoucí rehabilitace PhDr. Andrea Hašková, tel.: +420 727 895 625

fyzioterapie:
Kateřina Hamouzová, Dis., 
Bc. Helena Dřízhalová,
Radka Pavlisová,

tel.: +420 724 049 190, +420 312 682 293

nabízí :

 • rehabilitaci přechodnou, jako následnou péči bezprostředně navazující na léčení, popř. aplikovanou i bez předchozího léčení, která vede k upevnění obnoveného zdraví a normální kvality života
 • rehabilitaci dlouhodobou, která se týká dětí s dlouhodobým nebo trvalým zdravotním postižením
 • vyšetřovací metody, jako objektivní hodnocení v práci fyzioterapeuta (goniometrie,  vyšetření dle svalového testu, vyšetření pohybových stereotypů apod.)
 • individuálně volené fyzioterapeutické postupy (Vojtova metoda reflexní lokomoce, metoda Bobath koncept, stimulace dle Kenny, míčkování, sensomotorická cvičení, analytická LTV, tejpování apod.)
 • přístrojová LTV (balanční plošina, vertikalizační stojan, bradla a různé typy chodítek k nácviku stoje a chůze, rotoped, TerapyMaster, motomed …)
 • vířivé vany a perličkové koupele
 • magnetoterapii a biotronové lampy
 • ergoterapii (jako složku léčebné rehabilitace, která používá dílčí i komplexní pracovní činnosti a postupy k léčebným účelům, u dětí nahrazuje práci hra)
 • cvičení na míčích / fitball, overball…/ 
 • Jesle

Při stacionáři jsou zřízeny dětské jesle pro zdravé děti, a to od 18 měsíců do 3 let věku. Péči zajišťují zdravotní sestry a kapacita jeselních oddělení je 25 dětí. Přijímány jsou děti pracujících matek s trvalým bydlištěm v Kladně.
Provoz jeslí je pouze v pracovní dny od 6.30 do 16.00 hodin.
Poplatky za pobyt stanovuje a schvaluje zřizovatel, t.j. Rada města Kladna. 
Poplatek se skládá ze tří částí:

 • paušální částka 2 500,- Kč měsíčně
 • denní poplatek 50,- Kč
 • denní stravné ve výši stravovací jednotky  38,- Kč