Organizační řád pro docházku dětí v období od 1. 9. 2020 do odvolání

Provoz jeslí a stacionáře

V provozu budou 2 oddělení jeslí a 3 oddělení stacionáře ve standardním čase 6:30 – 16:00 hodin.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Rodiče mají povinnost přivádět do stacionáře dítě zcela zdravé, nevykazující žádné příznaky onemocnění. Na informace o alergické rýmě nebo kašli nebudeme brát zřetel, pokud o této okolnosti nebyl stacionář informován při zahájení předškolního pobytu (alergie potvrzená lékařem).

Ve stacionáři a jeslích budou dodržována přísnější hygienická opatření. Přísnější ranní zdravotní filtr, místo látkových ručníků budeme používat jednorázové. Frekvence úklidu bude zvýšena s využitím dezinfekčních prostředků, jimiž budou povrchy ošetřovány.

Rodiče budou používat po příchodu do stacionáře a jeslí dezinfekční gel. Děti jej budou mít k dispozici také, ale nemusejí jej používat, pokud si umí řádně umýt ruce. Zaměstnanci zařízení mohou používat ochranné prostředky podle vlastního uvážení.

Organizace pobytu

  • Veškeré aktivity dětí budou probíhat v předem určených skupinkách, které se v případě pobytu na odděleních nebudou spojovat.
  • V prostorách jednotlivých oddělení i venku nemusí děti používat roušku, personál se ale chránit může. Pokud rodiče nesouhlasí s pobytem dětí bez roušek, sdělí tuto skutečnost personálu.
  • Při odpoledním odpočinku budou děti odpočívat na lehátku s co největším rozestupem.
  • Děti si nebudou přinášet z domova žádné hračky, s výjimkou plyšáčků na spaní.
  • Děti s sebou budou mít v sáčku 2 roušky s uchycením na gumičky, a to pro případ, že by se během provozu vyskytly u některého z dětí příznaky onemocnění.

Scházení dětí

  • Rodiče budou do stacionáře přicházet s dětmi takto: děti z jeselních oddělení zadním vchodem po zadním schodišti, děti z I. oddělení stacionáře hlavním vchodem do pavilonu B (Krtečci), děti z II. a III. oddělení stacionáře budou přicházet zadním vchodem zahradou a do pavilonu C vstoupí postranním vchodem ze zahrady. V případě většího počtu příchozích najednou mohou být rodiče zaměstnankyněmi vyzváni k počkání, až se v šatnách uvolní místo. Žádáme proto rodiče, aby nenechávali příchod do stacionáře a jeslí na poslední chvíli. Rodiče použijí dezinfekci na ruce, proběhne ranní zdravotní filtr, dětem může být změřena teplota. Po převléknutí předají rodiče dítě personálu a bez zbytečného odkladu opustí prostor stacionáře.
  • Upozorňujeme, že rodiče nebudou mít k dispozici návleky, je třeba si proto přinést svoje, nebo si zout boty.

Upozornění: Personál je oprávněn nepřijmout dítě, které vykazuje příznaky akutního onemocnění.

Stravování dětí

  • Bude zajištěna strava na celý den: dopolední svačina, teplý oběd i odpolední svačina

Vyzvedávání dětí

Rodiče, nebo pověřená osoba vyzvedne dítě na oddělení nebo na zahradě stacionáře běžným způsobem, platným před mimořádným opatřením, a co nejdříve opustí prostor stacionáře.

Opatření při výskytu příznaků onemocnění dítěte

  • V případě, že budou u dítěte zaznamenány příznaky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, dušnost apod.), bude izolováno od ostatních a bude mu zajištěn dohled zaměstnancem stacionáře.
  • Okamžitě budou informováni rodiče, ti mají povinnost bezprostředně dítě ze stacionáře a jeslí vyzvednout.
  • Po návratu do stacionáře a jeslí předloží rodiče dítěte s podezřením na onemocnění potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé.

Upozornění:

Opatření stanovená v tomto Organizačním řádu jsou závazná pro všechny účastníky (zaměstnance, rodiče, děti).

Zaměstnanci i ostatní účastníci jsou povinni řídit se aktuálně platnými předpisy, opatřeními a doporučeními vydávanými v souvislosti se zamezením šíření onemocnění Covid 19.

Tento Organizační řád proto může být v souvislosti s aktuálním vývojem aktualizován.

MUDr. Marie Malá
ředitelka