Důležité upozornění

Organizační řád pro docházku dětí v období
od 25. 5. 2020 do 17. 7. 2020

Provoz jeslí a stacionáře

V provozu budou 2 oddělení jeslí a 2 oddělení stacionáře ve standardním čase 6:30 – 16:00 hodin.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Rodiče mají povinnost přivádět do stacionáře dítě zcela zdravé, nevykazující žádné příznaky onemocnění. Na informace o alergické rýmě nebo kašli nebudeme brát zřetel, pokud o této okolnosti nebyl stacionář informován při zahájení předškolního pobytu (alergie potvrzená lékařem).

Rodiče budou v prostorách stacionáře a jeslí dodržovat náležité rozestupy (min. 1,5 m), nesmí se shlukovat ve větších skupinách – jak v prostoru stacionáře (včetně zahrady), tak před vchody.

Ve stacionáři a jeslích budou dodržována přísnější hygienická opatření. Na oddělení bude nižší počet dětí, přísnější ranní zdravotní filtr, místo látkových ručníků budeme používat jednorázové. Frekvence úklidu bude zvýšena s využitím dezinfekčních prostředků, jimiž budou povrchy ošetřovány.

Rodiče budou používat po příchodu do stacionáře a jeslí dezinfekční gel. Děti jej budou mít k dispozici také, ale nemusejí jej používat, pokud si umí řádně umýt ruce. Zaměstnanci zařízení mohou používat ochranné prostředky podle vlastního uvážení.

Organizace pobytu

 • Veškeré aktivity dětí budou probíhat v předem určených skupinkách, které se v případě pobytu na odděleních nebudou spojovat.
 • Většinu aktivit podle počasí přesuneme na zahradu, která bude rozdělena do tzv. center aktivit, ve kterých se budou děti střídat. Nebudou se konat vycházky do okolí stacionáře. V prostorách jednotlivých oddělení i venku nemusí děti používat roušku, personál se ale chránit může. Pokud rodiče nesouhlasí s pobytem dětí bez roušek, sdělí tuto skutečnost personálu.
 • Při odpoledním odpočinku budou děti odpočívat na lehátku s co největším rozestupem.
 • Děti si nebudou přinášet z domova žádné hračky, a to ani na spaní.
 • Děti s sebou budou mít v sáčku 2 roušky s uchycením na gumičky, a to pro případ, že by se během provozu vyskytly u některého z dětí příznaky onemocnění.

Scházení dětí

 • Rodiče (v rouškách) budou do stacionáře přicházet s dětmi takto: děti I. jeselního oddělení zadním vchodem po zadním schodišti, děti II. jeselního oddělení hlavním vchodem do pavilonu B (Krtečci), děti z odděleních stacionáře budou přicházet zadním vchodem zahradou a do pavilonu C vstoupí postranním vchodem ze zahrady. V případě většího počtu příchozích najednou mohou být rodiče zaměstnankyněmi vyzváni k vyčkání, až se v šatnách uvolní místo. Žádáme proto rodiče, aby nenechávali příchod do stacionáře a jeslí na poslední chvíli. Rodiče použijí dezinfekci na ruce, proběhne ranní zdravotní filtr, dětem může být změřena teplota. Po převléknutí předají rodiče dítě personálu a bez zbytečného odkladu opustí prostor stacionáře.
 • Upozorňujeme, že rodiče nebudou mít k dispozici návleky, je třeba si proto přinést svoje, nebo si zout boty.
 • První den předá rodič personálu Čestné prohlášení (⇐ ke stažení zde), bez něhož nebude dítě do stacionáře a jeslí přijato. Následující dny budou rodiče podepisovat prohlášení, že dítě nevykazuje příznaky onemocnění Covid-19, ani nepřišlo do styku s nikým tyto příznaky vykazujícím.
 • Rodiče odcházejí ze stacionáře a z jeslí stejnou cestou.

Upozornění: Personál je oprávněn nepřijmout dítě, které vykazuje příznaky akutního onemocnění.

Stravování dětí

 • Strava bude zajištěna na celý den: dopolední svačina, teplý oběd i odpolední svačina.
 • V případě, že se děti s personálem sejdou na zahradě, může svačina za dodržení hygieny probíhat tam. Jednotlivá oddělení budou jíst postupně, na vyhrazeném místě.

Vyzvedávání dětí

Rodiče, nebo pověřená osoba, vyzvedne dítě na oddělení nebo na zahradě stacionáře běžným způsobem, platným před mimořádným opatřením, a co nejdříve opustí prostor stacionáře.

Opatření při výskytu příznaků onemocnění dítěte

 • V případě, že budou u dítěte zaznamenány příznaky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, dušnost apod.), bude izolováno od ostatních a bude mu zajištěn dohled zaměstnancem stacionáře.
 • Okamžitě budou informováni rodiče, ti mají povinnost bezprostředně dítě ze stacionáře a jeslí vyzvednout.
 • Ostatním dětem budou nasazeny roušky a při jejich odchodu ze stacionáře a jeslí budou o podezření na výskyt onemocnění informováni rodiče.
 • Po návratu do stacionáře a jeslí předloží rodiče dítěte s podezřením na onemocnění potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé.

Upozornění:

Opatření stanovená v tomto Organizačním řádu jsou závazná pro všechny účastníky (zaměstnance, rodiče, děti). V případě jejich opakovaného porušování rodiči nebo dětmi, může být dítěti docházka v tomto období ukončena.

Zaměstnanci i ostatní účastníci jsou povinni řídit se aktuálně platnými předpisy, opatřeními a doporučeními vydávanými v souvislosti se zamezením šíření onemocnění Covid-19.

Tento Organizační řád proto může být v souvislosti s aktuálním vývojem aktualizován.

MUDr. Marie Malá
         ředitelka

 

 

Roušky

Vzhledem k nouzovému stavu a nedostatku zdravotních pomůcek
naši zaměstnanci nyní šijí ochranné roušky.

Důležité info

Na základě usnesení vlády ze dne 15. 3. 2020 o přijetí krizového opatření
a po domluvě se zřizovatelem Magistrátem města Kladna

je provoz jeslí a denního dětského stacionáře
do odvolání       u z a v ř e n.

Ambulance budou fungovat pouze v omezeném režimu pro akutní případy.

Děkujeme za pochopení!